مقاله – برنامه بازاریابی

طرح بازاریابی یک برنامه مفصل و مدون است که جهت‌گیری بلندمدت بخش بازاریابی یک شرکت را نشان می‌دهد و برای شرکت‌های بزرگ سندی اساسی و حیاتی به شمار می‌رود. این برنامه بر اساس روشی که در این نوشتار معرفی می‌شود، از شش قسمت تشکیل شده است:

1.اهداف و ماموریت‌ها

2.تجزیه و تحلیل وضعیت

3.استراتژی‌ها و اهداف

4.برنامه‌های تاکتیکی بازاریابی

5.بودجه‌بندی، تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی

6.ملاحظات جانبی

در ادامه به بررسی هر یک از بندهای فوق پرداخته می‌شود:

۱- اهداف و ماموریت‌ها

در این قسمت ابتدا هدف از تهیه‌ی این سند بیان می‌شود. برای مثال هدف تهیه‌ی یک طرح بازاریابی می‌تواند به صورت زیر باشد:

“هدف تهیه‌ی این سند معرفی کالای جدید، ورود به بازار جدید، افزایش رشد کالای موجود و ارزیابی برنامه‌ی سالانه و… است”

و یا مثالی دیگر:

“هدف تهیه‌ی این سند تنظیم و تدوین استراتژی یک واحد فعالیت استراتژیک است”

پس از معرفی، هدف “ماموریت” تشریح می‌شود. بیانیه‌ی ماموریت شامل چند جمله‌ی مختصر است که به موارد زیر اشاره می‌کند:

1.فلسفه بنیادین سازمان

2.مشتریان

3.کالاها و خدمات

4.ارزش‌های اساسی

5.و غیره

۲- تجزیه و تحلیل وضعیت

تجزیه و تحلیل وضعیت نگاهی به وضعیت حال و آینده است. این کار از چند دیدگاه بررسی می‌شود:

1.تجزیه و تحلیل محصول جاری

2.تجزیه و تحلیل بازار موجود

3.تجزیه و تحلیل شبکه‌ی توزیع

4.تجزیه و تحلیل مالی

5.تجزیه و تحلیل رقبا

6.سایر تجزیه و تحلیل‌ها

در تجزیه و تحلیل محصول جاری موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1.ویژگی‌ها و صفات محصول

2.قیمت‌گذاری محصول

3.کانال‌های توزیع محصول

4.ترفیع و ارتقای کیفیت محصول

5.خدمات اضافی محصول

در تجزیه و تحلیل بازار موجود موارد زیر مورد بررسی می‌شود:

1.جهت‌گیری‌ها در بازار هدف

2.ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی بازار هدف

3.ویژگی‌های مشتریان هدف

4.تخمین بازار هدف

5.تحلیل فرآیند خرید مصرف کننده

در تجزیه و تحلیل شبکه‌ی توزیع موارد زیر بررسی می‌شود:

1.کانال‌های توزیع و زنجیره‌ی تامین

2.انتظارات توزیع‌کنندگان

3.فرآیندهای خرید

4.نقش محصول در امر توزیع

5.ابعاد توزیع

در تجزیه و تحلیل شبکه‌ی رقبا موارد زیر بررسی می‌شود:

1.وضعیت “آمیخته بازاریابی” رقبا شامل محصول، ترفیع ، توزیع و قیمت

2.نقاط ضعف و قوت رقبا

3.روند بازاریابی هر یک از رقبا

در تجزیه و تحلیل مالی موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- تجزیه و تحلیل فروش

 • براساس محصول
 • براساس کانال‌های توزیع
 • براساس مناطق
 • براساس سهم بازار

۲- تجزیه و تحلیل سود

 • هزینه‌های بازاریابی
 • درآمدها

و سرانجام در سایر تجزیه و تحلیل‌ها موارد زیر بررسی می‌شود:

1.تجزیه و تحلیل مسایل و فرصت‌های محیطی

2.تجزیه و تحلیل به کمک ماتریس‌ها و منحنی عمر محصول

3.خلاصه وضعیت جاری

۳- اهداف و استراتژی‌ها

در این بخش اهداف و استراتژی‌های بازاریابی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱ اهداف بازاریابی شامل:

 • سهم بازار
 • اهداف ترفیعی
 • اهداف توزیع
 • اهداف محصول
 • اهداف قیمت‌گذاری
 • سودآوری
 • حاشیه‌ی فروش
 • فروش
 • مشتریان
 • اهداف تحقیقاتی
 • و غیره

۲- استراتژی‌های بازاریابی شامل:

 • رشد بازار (برای محاسبه‌ی این رشد می‌توان از ماتریس “آنسف” استفاده کرد)
 • ثبات بازار
 • کنترل هزینه‌ها
 • خروج از بازار

۴- برنامه‌های تاکتیکی بازاریابی

در این قسمت برنامه‌های تاکتیکی و میان مدت برای دست‌یابی به اهداف یاد شده تهیه می‌شود که شامل موارد زیر است:

1.برنامه‌ی تاکتیکی بازار شامل:

جایگاه‌یابی و موضع‌یابی محصول، فروش، بخش‌بندی بازار و غیره.

2.برنامه‌ی تاکتیکی محصول شامل:

شرح خلاصه‌ای از محصول، بسته‌بندی، آرم و نشان تجاری، برچسب‌گذاری و غیره.

3.برنامه‌ی تاکتیکی توزیع شامل:

نوع کانال‌ها ، دامنه‌ی پوشش، هزینه‌های کانال‌ها، تغییرات کانال‌ها و غیره.

4.برنامه‌ی تاکتیکی ترفیع شامل:

تبلیغات، فروش حضوری، روابط عمومی، آگهی و غیره.

5.برنامه‌ی تاکتیکی قیمت‌گذاری شامل:

استراتژی قیمت‌گذاری، عوامل موثر بر قیمت‌گذاری، گزینه‌های قیمت‌گذاری

۵- بودجه‌بندی، تحلیل عملکرد و اجرا

این مرحله نیز در سه گام انجام می‌شود.

1.بودجه‌بندی بازاریابی شامل: بودجه‌ی هر یک از تصمیمات تاکتیکی بازاریابی، تفکیک بودجه بر اساس سال و ماه و تفکیک بودجه براساس محصول، توزیع، ترفیع و تحقیقات.

2.تحلیل عملکرد؛ در این مرحله می‌توان از روش نقطه سربه‌سر و نسبت‌های مالی و مانند آن استفاده کرد.

3.اجرا؛ در این گام زمان‌بندی تفصیلی کار و مسوولان انجام کار تعیین می‌شوند.

۶- سایر ملاحظات

سایر عواملی که در بندهای قبل قابل گنجاندن نباشند، در این مرحله عنوان می‌شوند. این عوامل شامل موارد زیر هستند:

1.عوامل داخلی

2.عوامل خارجی

3.محدودیت‌های تحقی