آیین نامه دستورالعمل تعیین حدود مسئولیت مشاوران

 

ماده يك – كليات:

به منظورايجاد رابطه تبادل اطلاعات صحيح بين نظام اعتباري و بانكي و متقاضيان و دريافت كنندگان تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري، حدود مسئوليت مشاوران در قبال بانك ها و موسسات اعتباري و مشتريان آنها در فرآيند هاي زير و در چارچوب مقررات و قوانين و آئين نامه هاي مرتبط و به شرح زير تعيين ميگردد.

 فرآيند مطالعات امكان سنجي براي احراز توجيه پذيري فني، اقتصادي و مالي طرح هاي متقاضي دريافت تسهيلات.

– نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف تسهيلات بانكي بر اساس طرح مصوب در بانك.

ماده دو- تعاريف :

معاني واژه هاي مندرج در اين دستورالعمل به شرح زير ميباشد:

–  مشاور: مشاوران عضو كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي كه بر اساس ضوابط و آيين نامه هاي كانون ،عضويت و رتبه بندي آنها احراز شده و فعاليت مينمايند.

–  بانك: كليه بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري غير بانكي كه در چارچوب قوانين و مقررات موجود و با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشغول به فعاليت ميباشند.
–  متقاضي(مشتري): هر شخصيت حقوقي يا حقيقي است كه در ابتداي طرح (مرحله مراجعه) يا در مرحله اجراي طرح نيازمند منابع بانكي بوده و يا به منظور اجراي يك طرح سرمايه گذاري با بانك يا موسسه قرارداد منعقد نموده است.

–  استانداردها: مجموعه استانداردهاي جاري و دستورالعمل هاي فني است كه توسط موسسات رسمي براي انجام محاسبات و دريافت اطلاعات انتشار مييابد (نظير استانداردهاي ملي كالاها و خدمات، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و…).

ماده سه – محدوده تعهدات و مسئوليت ها:

1-  اين دستورالعمل ناظر بر مواردي خواهد بود كه فرآيند بررسي طرحها يا نظارت برمصرف
تسهيلات با حضورمشاوران امكان پذير است و مشاور در قبال قرارداد مشخص در فرآيند مذكور نقش ايفا مينمايد.

2-  تعهد مشاوران براساس قرارداد مشخص تعيين ميشود و مشاوران در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور و مستندات موجود ملزم به بررسي طرح ها و نظارت بر آن ها ميباشن.د

3- در مقوله ارزيابي طرحها مشاوران در چارچوب ضوابط و مقررات حاكم، همه مساعي خود را براي انجام بموقع و مطلوب خدمات مشاورهاي مصروف نموده و از حيث حصول نتيجه، تعهدي نخواهند داشت.

ماده چهار  مسئوليت ها و تعهدات عمومي مشاوران:

 • تعهدات و مسئوليت هاي مشاوران بر اساس قراردادي كه براي ارائه خدمات بين مشاور و متقاضي و يا مشاور و بانك و يا به صورت سه جانبه براي ارائه خدمات منعقد ميگردد تعيين ميشود.
 • علاوه بر تعهدات مذكور در قراردادها، مشاوران با قبول عضويت در كانون تعهدات و مسئوليت هاي اين آئين نامه را در قبال بانك و مشتريان ميپذيرند و هرگونه تعهد يا موضوعات مندرج در قراردادهاي منعقده نميتواند نافي و متناقض اين مسئوليتها و تعهدات باشد.
 • مشاور در قبال حفظ كليه اطلاعات و اسنادي كه در فرآيند تهيه گزارش ها براي بانك و متقاضيان در اختيار وي قرار گرفته است مسئول بوده و نميتواند اطلاعات خاص يك طرح يا گزارش را بدون رضايت متقاضي منتشر نمايد يا در اختيار اشخاص ثالث قرار دهد.
 • مشاور موظف است در تهيه گزارشاتي كه ارائه ميدهد نهايت دقت را معمول داشته و گزارشات را بر اساس بررسيهاي كارشناسي و طبق ضوابط تعيين شده ارائه نمايد.
 • مشاور در قبال صحت گزارشاتي كه به بانك و متقاضيان ارائه ميدهد مسئوليت داشته و موظف است در صورت درخواست بانك ، متقاضي يا ساير مراجع رسمي بررسي كننده گزارشات، روش ها و مستندات و منابعي را كه دال بر صحت اطلاعات ارائه شده در گزارش ميباشند ارائه نمايند. در صورتي كه مستندات ، مراجع و روش هايي كه از نظر مشاور تامين كننده صحت اطلاعات مندرج در گزارشها ميباشند وجود نداشته باشد مشاور موظف به اعلام آن در گزارش و يا به صورت مكتوب براي ايجاد روش مناسب براي تصميم سازي و واگذاري انتخاب به طرفين ميباشد.
 • داشتن اطلاعات لازم براي مشاوران بمنظور پاسخگوئي به مشتريان يك ضرورت است به همين منظور مشاور مسئول پيگيري دريافت آخرين مقررات و اطلاعات و ضوابط بانكي مرتبط با طرح و نحوه اعطاء تسهيلات از بانكها ميباشدتابتواند گزارش هاي خود را در هماهنگي با مقررات مشمول و مرتبط تهيه و ارائه نمايد و متقاضيان را در خصوص چگونگي استفاده از تسهيلات راهنمايي كند.
 • مشاور مجاز نيست به هر روش منجمله آگهي مطبوعاتي و … ، پيرامون اعطاء تسهيلات و معرفي اشخاص به بانك، از طريق تضمين پرداخت ، اعلام زمانبندي و … ، خارج از عرف، تبليغات و اطلاع رساني كند.
 • چنانچه مشاور در فرآيند اعطاي تسهيلات و يا مصرف آن از اشكال،اهمال و يا هر گونه نقض مقررات و قوانين مستندا” اطلاع حاصل كند موظف به انعكاس بموقع موضوع به مراجع ذيصلاح ميباشد در صورت عدم اطلاع به مراجع ذيربط يا كانون، مشاور مسئول عواقب آن خواهد بود.
 • مشاور مسئول رعايت استانداردها، فرمت ها و آيين نامه ها وضوابط كانون مشاوران اعتباري و سرمايهگذاري بانكي در ارائه گزارش هاي خود ميباشد.
 • مشاور در مورد پشتيباني از اطلاعات گزارش هاي خود از جمله رفع اشكالات و ارائه اطلاعات وتوضيحات لازم براي رفع ابهام گزارش مسئول بوده و لازم است در مدت مشخص (براساس قرارداد منعقده) خدمات لازم را ارائه و نيز در دوره اعتبار طرح (حداكثر تا 10 سال) مستندات تهيه شده را در سوابق خود نگهداري نمايد.
 • مسئوليت اجراي قرارداد منعقده بين مشاور و متقاضي يا بانك، كاملا” و به صورت مستقيم به عهده مشاورميباشد.
 • در صورت انجام خدمات مشاورهاي به صورت كنسرسيومي، تمامي اعضاء كنسرسيوم متضامنا” در قبال پاسخگويي در باره كل گزارش مسئوليت دارند.
 • مسئوليت تصويب و پرداخت تسهيلات با بانك بوده و مشاور به هيچ عنوان نبايد مسئوليت تصويب يا پرداخت تسهيلات را بپذيرد و دريافت دستمزد يا بخشي از حق الزحمه خود را به تصويب تسهيلات و پرداخت آن منوط نمايد.
 • مشاور در ايجاد رابطه صحيح و قانوني بين بانك و متقاضي مسئول بوده و موظف است در تنظيم گزارشهاي خود منافع قانوني و منصفانه طرفين را مد نظر داشته باشد.
 • كليه مشاوران موظف به ايجاد رابطه اطلاعاتي صحيح بين نظام بانكي و متقاضيان و دريافت كنندگان تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري ميباشند.
 • مشاور در قراردادهاي منعقده با متقاضيان، مسئول رعايت حداقل شرح خدماتي است كه توسط كانون تعيين مي شود.
 • كليه قراردادهاي منعقده بين مشاوران با بانك ها و يا متقاضيان در ارتباط با فرآيندبررسي و نظارت طرحها، نافي مسئوليت هاي مندرج در اين دستورالعمل نخواهد بود.
 • اين دستورالعمل در چهار ماده و (19) بند در جلسه مورخ 08/11/1387 هيأت عالي نظارت كانون به تصويب رسيد.