';
نظارت رستورانهای تنو

کارفرما : شرکت طرح و ساخت پرسا

محل پروژه : تهران – تهران

حجم سرمایه گذاری کل : 5000میلیون ریال

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری

شرح خدمات انجام شده : نظارت

نظر
اشتراک گذاری
shabahangbarekat

پاسخ دهید