به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

مطالعات بازار بستنی
مطالعات بازار بستنی
مطالعات بازار بستنیمطالعات بازار بستنی
کارفرما : شرکت آتیه پگاه
محل پروژه : خوزستان - اندیمشک
حجم سرمایه گذاری کل : ۶۸۷.۶۳۴ میلیون ریال
نوع تولید و ظرفیت تولید : تولید بستنی
وضعیت پروژه : در حال بهره برداری
شرح خدمات انجام شده : مطالعات امکانسنجی و تهیه طرح توجیهی

هدف از مطالعه حاضر:
هدف از این مطالعه ، انجام مطالعات اقتصادی بمنظور امکانسنجی و بررسی” بازار بستنی ” بمنظور مطالعه فرصتها
و تهدیدهای ورود شرکت صنایع شیر ایران به بازار بستنی می باشد و سپس با توجه به پیشنهاد خرید کارخانه
لبنیاتی سبد بستنی خوزستان و با کارشناسی فنی خطوط تولید و امکانات موجود و با بررسی فرصتها و تهدید های
ورود به این پیشنهاد، مطالعات مالی و اقتصادی طرح بررسی شده است .طراحی سایت : پرشین تیک