به وب سایت شرکت شباهنگ برکت خوش آمدید.
EN

طراحی نظام مالی و اداری

خدمات طراحی نظام مالی و اداری :

تعریف چارت سازمانی، شرح وظایف پرسنل،  تعریف فرایندها و رویه های اجرایی در امور مالی و اداری، ایجاد و راه اندازی کنترل های داخلی مورد نیاز سازمان و نظارت بر صحت اجرای آن ، روش ثبت های حسابداری و رویدادهای مالی مطابق با استاندارهای حسابداری ، قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی ، تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز در امور اداری و مالی ، استقرار و تعریف کدینگ در سیستم های حسابداری مطابق با نیازهای همان سازمان .

خدمات بیمه ای و تامین اجتماعی :

به موجب ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی ، سازمان می تواند جهت تعیین حق بیمه کارکنان شرکتها و مخارج مرتبط به انجام کار و اشتغال ، دفاتر را مورد بازرسی قرار دهد و کارفرما موظف است با بازرسان سازمان همکاری نماید ودفاتر قانونی و کلیه اطلاعات مالی را در اختیار ایشان قرار دهد

بنابراین کلیه  شرکتهایی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی  توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی را داشته باشند برای این رسیدگی نیز زمان خاصی وجود ندارد.

و بنا به تشخیص شعبه تامین اجتماعی و یا در موارد خاص مانند صدور مفاصا حساب  بنا به تقاضای واحد بیمه پرداز انجام خواهد شد

بنابراین شرکتها و بنگاهای اقتصادی نیازمند بررسی دفاتر خود به منظور رعایت کلیه قوانین تامین اجتماعی جهت جلوگیری از جریمه های این سازمان می باشند.

برای این منظور خدماتی  به صورت آموزش  روش ثبت های حسابداری رویدادها ی مالی با رعایت کامل قوانین تامین اجتماعی و همچنین اصلاح کدینگ های حسابداری جهت جلوگیری از سوء تفاهمات ایجاد شده بیمه ای میان سازمان تامین اجتماعی و شرکتها ارائه میگردد


طراحی سایت : پرشین تیک